Dijaki / Študenti / Posamezniki / Novice / 17 Mar 2022

Za spletne predstavitve štipendij izjemno zanimanje

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na petih spletnih srečanjih, 16. februarja, 2., 9., 10. in 16. marca 2022, predstavil štipendije, ki jih dodeljuje. Spletnih srečanj se je skupno udeležilo več kot 1.100 dijakov, študentov, osnovnošolcev, staršev in šolskih svetovalnih delavcev. Lani je sklad prvič izvedel spletno predstavitev štipendij, glede na izjemen odziv pa bo tovrstni dogodek postal vsakoletna stalnica.

Sprva sta bili načrtovani dve predstavitvi, a so bila zaradi izjemnega zanimanja dodane še tri predstavitve. S tovrstnimi srečanji želi sklad približati vse potrebne informacije vsem, ki jih štipendije zanimajo.

Vodja Oddelka za štipendije in programe Ad futura Maja Gašparovič je predstavila Zoisovo štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost in štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Poleg tega so udeleženci izvedeli, kje iskati informacije o štipendijah drugih ustanov in kadrovskih štipendijah ter pobliže spoznali Izmenjevalnico, spletno aplikacijo, kjer so objavljene razpisane kadrovske štipendije in je mladim v pomoč pri iskanju le-te. Sklad pravzaprav dodeljuje vse štipendije, razen državne, ki sodi pod okrilje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma območnega centra za socialno delo.

Največ vprašanj in tudi zanimanja je bilo za Zoisovo štipendijo. Ta je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Za pridobitev Zoisove štipendije je poleg izpolnjevanja splošnih pogojev treba izkazati še izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti in ustrezno povprečno oceno.

Po trenutno veljavnih predpisih lahko vlagatelj za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek iz dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja. Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v višjem letniku pa lahko vlagatelj uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero uveljavlja štipendijo. Vsak dosežek lahko vlagatelj uveljavlja le enkrat. Lahko pa uveljavlja več dosežkov hkrati. Uveljavljati je možno individualni izjemni dosežek ali izjemni dosežek, dosežen v skupini z največ pet člani. Izjemni dosežki in število točk so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Dijaki 1. letnika morajo neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse zaključene (končne) ocene 9. razreda OŠ. Dijaki 2. in višjega letnika srednje šole morajo izkazati v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije povprečno oceno najmanj 4,10. Za študente 1. letnika študija neposredno ob prehodu iz srednje šole na študij se zahteva povprečna ocena najmanj 4,10 v zadnjem letniku srednje šole ali dosežena zlata matura. Za študente od 2. letnika dalje se zahteva povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5 % v svoji generaciji. Poleg izjemnih dosežkov, ki jih mora izkazati vsak vlagatelj, lahko študent z vlogo izkazuje enega ali oba ustrezna šolska oziroma študijska uspeha.

Največ vprašanj se je nanašalo na tekmovanja, katera pravzaprav štejejo in kje lahko posameznik najde seznam tekmovanj. Sklad je pojasnil, da izjemni dosežki niso samo uvrstitve na tekmovanjih ter da seznam tekmovanj, ki se upoštevajo, ne obstaja. Katera tekmovanja bodo štela ob posameznem razpisu je težko napovedati v naprej, saj mora tudi samo tekmovanje oziroma organizacija tekmovanja izpolnjevati določene pogoje, da lahko šteje kot ustrezno tekmovanje, na podlagi katerega se udeležencem priznava izjemni dosežek. Ustreznost tekmovanja sklad lahko preveri šele takrat, ko so praktično vloge že oddane. Med izjemne dosežke ne štejejo športni dosežki, lahko pa štejejo dosežki s področja glasbe in umetnosti.

Razpis sklad vsako leto objavi junija (najkasneje do konca junija), vloge pa lahko dijaki oddajo do začetka septembra, študenti pa do začetka oktobra. Po objavi razpisa bodo tudi letos izvedene tudi dve do tri spletne informativne delavnice, saj se je lani taka praksa izkazala za zelo dobro.

Nekaj vprašanj se je nanašalo tudi na Štipendije za deficitarne poklice, ki so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Namenjene so dijakom, ki so prvič vpisani v katerega od izobraževalnih programov za deficitarne poklice, štipendijo pa lahko pridobijo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa.

Predvsem je udeležence zanimalo, kateri so deficitarni poklici. Letošnji nabor je naveden v razpisu, ki je že objavljen na spletni strani sklada, vloge za štipendijo pa bo možno oddati od 13. 6. 2022 do vključno 23. 9. 2022. Tudi vloga bo objavljena na spletni strani sklada. Za marsikoga pomembna informacija je tudi ta, da je štipendija za deficitarne poklice združljiva z vsemi štipendijami, tudi državno, razen s kadrovsko. Poleg tega pa ne vpliva na višino otroškega dodatka, če je dodeljen.

Sklad je predstavil tudi štipendije Ad futura, ki so namenjene izboljšanju strokovne usposobljenosti, zagotovitvi kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prenosu znanja in dobrih praks, da se izboljša konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Podrobneje je predstavil pogoje za dodelitev štipendije za študij v tujini, štipendije za študijske obiske v tujini in štipendije za tekmovanja v tujini.

Na kratko je povzel pogoje za pridobitev štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je namenjena pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji.

Sklad sicer ne podeljuje več sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij, vendar na eni strani omogoča delodajalcem, da oddajo potrebe po kadrovskih štipendistih, na drugi strani pa mladim omogoča iskanje kadrovskih štipendij. Vse to omogoča preko aplikacije Izmenjevalnica, kjer so načeloma zbrane kadrovske štipendije na enem mestu in predstavlja stično ter povezovalno točko med delodajalci in mladimi.

Mladi lahko torej informacije o razpisanih kadrovskih štipendijah iščejo preko Izmenjevalnice, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto (trenutno so že objavljene vse razpisane štipendije, ki bodo na voljo s prihodnjim šolskim oziroma študijskim letom 2022/2023). Informacije pa lahko iščejo tudi na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij - RRA, kjer tudi objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih, ali spremljajo objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.

Na svoji spletni strani sklad objavlja tudi informacije o razpisih oziroma štipendijah drugih domačih in tujih ustanov, organizacij, ki podeljujejo štipendije.

Po vseh predstavitvah je bila izvedena tudi evalvacija dogodkov, ki bo v pomoč pri načrtovanju predstavitev štipendij v prihodnje. Po skupni oceni so bili udeleženci z izvedbo srečanj zelo zadovoljni. Predvsem so pohvalili izčrpno in razumljivo predstavitev, podkrepljeno s konkretnimi primeri in to, da so dobili odgovore na vsa vprašanja. Pohvalili so tudi organizacijo dogodka in večina se jih je strinjala, da se tudi v prihodnje ohrani spletno izvedbo.

GRADIVO

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani