Zaposleni / Posamezniki / Novice / 10 Apr 2020

Na programu Dvig izobrazbene ravni nadaljujejo s sprejemanjem vlog

29. 3. 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki vzpostavlja začasne ukrepe. Ne glede na to, da roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ne tečejo, na Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni brez prekinitve sprejemajo vloge.

S tem zakonom se vzpostavljajo začasni ukrepi (za čas veljavnosti zakona, najkasneje do 1. 7. 2020), ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku. Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z zakonom varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze, ki so potrebni za odločitev, pa tudi izpolnjevati obveznosti, ki so jim naložene z odločbo ali sklepom.

Od uveljavitve zakona do objave sklepa Vlade Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije o prenehanju razlogov, roki ne tečejo, kar pomeni, da vsi, ki so bili pozvani k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu, in to ne bo vplivalo na njihov pravni položaj. Zaradi prekinitve teka roka bodo obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov. Prekinitev teka roka pomeni, da bodo vsi, ki so bili pozvani k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, lahko po prenehanju ukrepov izkoristili preostanek časa, ki v času prekinitev ni tekel. Prijavitelji lahko v času prekinitve roka, če tako želijo, po elektronski poti in po pošti, pošljejo podatke ali listine, ki so potrebne za izvedbo postopka.

Poleg prekinitve rokov, ki varujejo pravni položaj prijaviteljev (dopolnitve vlog za sofinanciranje šolnin, pritožbeni roki …), posebni ukrepi predvidevajo tudi prekinitev teka rokov za sklad (prekinitev mesečnih odpiranj, prekinitev izdaje pozivov k dopolnitvi vloge, prekinitev izdaje sklepov …).

V splošnem lahko ukrepe v zakonu povzamemo tako, da se bodo postopki podaljšali za toliko časa, kolikor bodo trajali posebni ukrepi. Podaljšanje bo vplivalo na vse postopke v sklopu javnega razpisa.

Če bi se rok za uveljavitev materialne pravice iztekel v času trajanja posebnih ukrepov, bodo pravico prijavitelji uveljavljali v osmih (8) dneh po prenehanju ukrepov, do takrat pa se jim morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.

Zaradi preprečitve širjenja bolezni v tem času sklad ne bo osebno vročal dokumentov. Vročitve se bodo opravile po prenehanju ukrepov.

Odpiranja vlog, ki so po javnem razpisu predvidena vsak drugi torek v mesecu, se prekinejo. Tekoče 33. odpiranje se predvidoma zaključi 14. 4. 2020, vendar se pozivi k dopolnitvi vlog in sklepi ne vročijo. Dokumenti se bodo vročili po preteku zakona. Naslednje odpiranje se prične drugi torek v mesecu, po preteku zakona (npr. 14. 7. 2020). V 34. odpiranju se bodo obravnavale vloge, ki so na sklad prispele v obdobju od 10. 3. 2020 do preteka zakona (npr. 13. 7. 2020).

V času trajanja posebnih ukrepov se vloge lahko vložijo po pošti ali po elektronski poti. Elektronske vloge se lahko vložijo z varnim elektronski podpisom ali brez varnega elektronskega podpisa. V takem primeru bo sklad identiteto prijavitelja ugotavljal ali preverjal z drugimi načini (npr. s potrditveno elektronsko pošto ali s telefonskim klicem).

Vloga poslana po elektronski pošti mora vsebovati vse elemente, ki so določeni po javnem razpisu za vloge (torej tudi opremo ovojnice, kjer prijavitelj zapiše ime, priimek in naslov ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I.«). Prijavitelji vlogo oddajo na gp@sklad-kadri.si, s pripisom v Zadevi: NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I. – Ime in priimek. Priporočljivo je, da je vloga skenirana in oddana v enem (pdf) dokumentu. Priporočljivo je, da je vloga podpisana z lastnoročnim podpisom.

Strokovna komisija bo lahko naknadno zahtevala originalen podpis prijavitelja v obliki Pojasnila. Vloga je lahko tudi razdeljena na pet (5) (pdf) dokumentov:
1. Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.,
2. priloga 1: fotokopija spričevala o najvišjem predhodnem zaključenem izobraževanju,
3. priloga 2: fotokopija spričevala o zaključenem spričevalu za katerega uveljavljate šolnino,
4. priloga 3: potrdilo šole (del obrazca) ali fotokopije računov in dokazil o plačilu (račun in potrdilo o plačilu računa, potrebno je priložiti oboje),
5. priloga 4: izpolnjen vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah ESS.

Vloga in navodila za izpolnitev vloge so objavljena na spletni strani sklada.

Neposredni stik med uradnimi osebami, prijavitelji in drugimi udeleženci v postopku se ne izvaja. Vročanje v prostorih sklada se ne opravlja.

V primeru vprašanj lahko med uradnimi urami pokličete na telefonsko številko 01 434 58 76 (ponedeljek, sreda in petek: od 9. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16. ure) ali pišete na e-pošto dir@sklad-kadri.si.

Navodila in priporočila se lahko spremenijo, v kolikor se bodo spremenila, bomo le-te objavili na spletni strani sklada.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje stroškov šolnin za dvig izobrazbene ravni ostaja na razpolago še dobrih 435.000,00 EUR.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani