Dijaki / Študenti / Novice / 10 Oct 2023

Obravnava vlog za dodelitev Zoisove štipendije – izjemni dosežki na državnih tekmovanjih

Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij se je iztekel, prejeli smo prek 3.500 vlog.

Zaposleni na skladu pregledujejo vloge in preverjajo priloženo dokumentacijo. Če dokumentacija ni popolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Največ dopolnitev se nanaša na izkazovanje izjemnih dosežkov doseženih na državnih tekmovanjih, zato podajamo dodatna pojasnila.

Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju Zoisovih štipendij (v nadaljevanju: Pravilnik) je vlagatelj vlogi dolžan predložiti dokazila o izjemnih dosežkih, ki jih uveljavlja, vključno z dokazili o tem, da dosežek izpolnjuje pogoje pravilnika.

Kateri so ti pogoji, je razvidno tudi iz Priloge 1 Javnega razpisa za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024:

Slika iz Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij o izjemnih dosežkih na državnih tekmovanjih

1. Če je državno tekmovanje sofinancirano iz javnih sredstev, ki jih na podlagi javnega razpisa sofinancira ministrstvo pristojno za izobraževanje ali Zavod RS za šolstvo in potekajo na državni ravni (1. odstavek 5. člena Pravilnika), so dosežki s tega tekmovanja ustrezni. Ustreznost sofinanciranja preveri sklad pri pristojnem ministrstvu. V teh primerih se vlagatelju ne pošlje poziva k dopolnitvi vloge.

2. Če državna tekmovanja (iz znanja ali raziskovanja) niso prejela sofinanciranja iz 1. točke, so lahko še vedno ustrezna, če izpolnjujejo pogoje, kot jih določa 2. odstavek 5. člena Pravilnika:

  • organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali izvedbi tekmovanja;
  • so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
  • uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;
  • so sofinancirana iz javnih sredstev in
  • tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.

Če vlagatelj uveljavlja dosežek, ki ne izpolnjuje pogoja iz 1. točke, sklad pozove vlagatelja k dopolnitvi vloge s potrdilom organizatorja tekmovanja, iz katerega bo razvidno, ali tekmovanje izpolnjuje pogoje iz 2. točke. Pri tem je potrebno poudariti, da izpisi iz spletnih strani in potrdila, ki jih ne izda organizator tekmovanja, ne predstavljajo ustrezne dopolnitve vloge.

Šele takrat, ko je vloga popolna, sklad lahko dosežek vrednoti (točkuje) in tako vlogo uvrsti v nadaljnji postopek odločanja o Zoisovi štipendiji (»rangiranje«).

Več informacij o odločanju o Zoisovih štipendijah.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani