Postopek odločanja


Sklad na spletni strani vsako leto do konca junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij. Rok za oddajo vlog je določen v vsakokratnem razpisu: za dijake v začetku septembra, za študente pa v začetku oktobra. Vloge, ki so prejete do izteka razpisnega roka, so uvrščene v nadaljnji postopek za preverjanje popolnosti vloge (če vloga vsebuje vse potrebne priloge, dokazila ipd.), ki jih določa javni razpis. V primeru, da vloga ni popolna, je stranka pozvana k dopolnitvi. Nato se preveri izpolnjevanje splošnih pogojev in če jih vlagatelj izpolnjuje, se njegova vloga ovrednoti glede na posebna merila, ki jih uveljavlja (po izjemnih dosežkih, izračunu povprečne ocene, zlati maturi ali uvrstitvi med najboljših 5 % študentov v generaciji).


Vlagatelji se razvrstijo v naslednje skupine

  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v osnovni šoli (skupina OŠ), 
  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v srednji šoli (skupina SŠ), 
  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju (skupina VŠ).


Vloge v posamezni skupini se razvrstijo po naslednjem vrstnem redu meril:

  • višje število točk za izjemne dosežke,
  • višje število točk pri maturi ali razmerje med povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije študentov (samo skupini SŠ in VŠ),
  • višja povprečna ocena.

Šestdesetdnevni rok za odločanje začne teči z dnem, ko je popolna zadnja vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami. O vlogi za dodelitev pravice do Zoisove štipendije odloči sklad z izdajo ustrezne odločbe ali sklepa. Pravica do Zoisove štipendije se pridobi od šolskega oziroma študijskega leta dodelitve Zoisove štipendije do zaključka izobraževalnega programa te stopnje.

Tudi ob že pridobljeni pravici do Zoisove štipendije, mora štipendist za nadaljnje prejemanje na isti stopnji izobraževanja, če želi neprekinjeno prejemati štipendijo, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. 

ZAKONODAJA, ki se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje:ZAKONODAJA, ki se se uporablja za Zoisove štipendije, dodeljene v šolskem/študijskem letu 2013/2014 ali prej, in sicer do zaključka trenutnega izobraževalnega programa:Novice

Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2020/2021

Sklad je v petek, 26. 6. 2020, na spletni strani objavil javni razpis za novo dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2020/2021. Objavil je tudi obvestilo za štipendiste, ki uveljavljajo nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 (ti vlogo oddajo še pred iztekom šolskega oziroma študijskega leta)....

Od danes veljajo nekateri interventni ukrepi tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

Danes, 1. junija 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva, torej na področjih, ki sodita pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije....

Razpisi

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021
  • Rok za prijavo za dijake je potekel 7. 9. 2020
  • Rok za prijavo za študente je potekel 7. 10. 2020

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani