Pogosta vprašanja in odgovori


Vlagatelj mora izpolnjevati vse splošne pogoje in ustrezne posebne pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1).

Pogoji za pridobitev Zoisove štipendije:

 • izpolnjevanje splošnih pogojev, ki se nanašajo na državljanstvo, status in drugo;
 • izkazan vsaj en izjemni dosežek ter  
 • ustrezen šolski oziroma študijski uspeh.

Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave razpisa. Zadnji rok za oddajo vlog je:

 • ponedeljek, 9. 9. 2024, za dijake in
 • četrtek, 10. 10. 2024, za študente.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.


V primeru nepopolne vloge je vlagatelj pozvan k predložitvi manjkajočih dokazil. Šestdesetdnevni rok za odločanje o dodelitvi Zoisove štipendije začne teči z dnem, ko je popolna zadnja vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami v posamezni skupini (OŠ, SŠ, VŠ).

O pravici do Zoisove štipendije je odločeno z odločbo ali sklepom, ki je preko klasične pošte poslana vsakemu vlagatelju vloge.

Štipendist mora vsako leto vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta, na katerega se vloga nanaša - dijaki najkasneje do 31. avgusta, študenti najkasneje do 30. septembra. Pri štipendistih, ki se izobražujejo v tujini, se upošteva datum začetka šolskega oziroma študijskega leta v državi izobraževanja. Tisti, ki bodo vlogo oddali kasneje, bodo lahko do štipendije upravičeni šele prvi naslednji mesec po vložitvi vloge. 

Študentje višjih letnikov naj oddajo originalno potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih študijskih obveznostih. V kolikor so opravljene vse zahtevane študijske obveznosti letnika, naj bo potrdilo priloženo k vlogi, v kolikor niso opravljene vse študijske obveznosti (npr. absolventi), pa mora biti potrdilo izdano po 1.10., in ga posredujete naknadno, kot dopolnitev k že vloženi vlogi. 


Štipendije se nakazujejo na bančni račun štipendista, zato mora štipendist v primeru dodelitve štipendije odpreti svoj osebni račun. Štipendija se ne nakazuje na osebni račun staršev. Na vlogi navedite, da boste osebni račun sporočili oziroma odprli naknadno v primeru dodelitve štipendije.

Da, če vlagatelj izpolnjuje vse pogoje po ZŠtip-1, lahko pridobi Zoisovo štipendijo za izobraževanje v tujini.

Poleg ustrezno izpolnjene vloge, dokazila o šolskem oziroma študijskem uspehu, dokazila o izjemnih dosežkih in morebitna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodatek za bivanje oziroma za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, predložite tudi:

- potrdilo o vpisu v izobraževalni program,

- izpolnjen obrazec "Podatki o izobraževanju v tujini" (objavljen na spletni strani),

- dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa, ki ga izda ustanova v državi izobraževanja ali druga ustrezna ustanova.

Vsa dokazila v tujem jeziku morajo biti predložena v uradnem prevodu v slovenski jezik.

Dokazilo izda ustanova, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, ali druga ustrezna ustanova (ministrstvo, pristojno za izobraževanje in akreditacijske agencije).

Za izjemne dosežke štejejo:

- najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,

- prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,

- priznanja za najboljše raziskovalne naloge,

- udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,

- nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,

- objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,

- umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu,

- najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Ustreznost posameznega dosežka se ugotavlja pri obravnavi vloge.

Športni dosežki se ne upoštevajo kot ustrezni izjemni dosežki po ZŠtip-1.

Da, predložite fotokopije dokazil o dosežkih.

Pri kategoriji naslov akta o izvedbi tekmovanja gre za naziv pravil posameznega tekmovanja (Pravilnik o tekmovanju), pri čemer lahko navedete naslov akta oziroma pravilnika ali pa spletno povezavo do akta oziroma pravilnika.

Nemogoče je v naprej predvideti, koliko točk za izjemne dosežke bo potrebnih za pridobitev Zoisove štipendije, saj se po popolnosti vseh vlog v posamezni skupini (OŠ, SŠ, VŠ) izvede postopek rangiranja oziroma razvrščanja štipendistov, ki se izberejo glede na razpoložljiva sredstva.

Sklad podatek o povprečni oceni pridobi iz uradnih evidenc, lahko pa fotokopijo spričevala tudi priložite. 

Če je iz potrdila o opravljenih študijskih obveznostih razvidno, da je študent opravil vse obveznosti preteklih študijskih let (na primer 10/10 izpitov, 12/12 izpitov), je ustrezno tudi potrdilo, izdano pred začetkom študijskega leta (pred 1. oktobrom), za katerega štipendiranje se prijavlja. V nasprotnem primeru je treba potrdilo predložiti naknadno, kot dopolnitev k že oddani vlogi, ki ima datum 1.10. ali kasneje in je izdano že v novem študijskem letu. 

Tisti, ki ste vpisani v dodatno leto, prilagate originalno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih po 1.10., ker še nimate opravljenih vseh študijskih obveznosti. 

Višina mesečne Zoisove štipendije za dijake znaša 148,15 EUR; za dijake, ki se izobražujejo v tujini pa 296,29 EUR. Mesečna Zoisova štipendija za študente znaša 172,84 EUR; za študente, ki se izobražujejo v tujini pa 345,68 EUR. Poleg osnovne Zoisove štipendije je možno ob izpolnjevanju pogojev pridobiti še dva dodatka in sicer dodatek za bivanje, ki znaša mesečno 98,76 EUR in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša mesečno 61,73 EUR.

*Zoisove štipendije se usklajujejo na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Do dodatka za bivanje je upravičen štipendist, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja,
 • je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km,
 • ima sklenjeno najemno pogodbo in strošek najema znaša najmanj 65 EUR mesečno,
 • štipendist oziroma njegovi starši niso lastniki ali solastniki nepremičnine, v kateri ima prijavljeno začasno prebivališče,
 • ne prejema subvencije za bivanje na podlagi predpisov, ki urejajo subvencionirano bivanje študentov in dijakov.


Štipendist, ki hkrati prejema Zoisovo štipendijo in državno štipendijo, je do dodatka za bivanje oziroma upravičen samo pri eni štipendiji.

V primeru dodelitve Zoisove štipendije mora štipendist:

- predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za ponovno odmero oziroma nadaljnje prejemanje štipendije (vsako leto mora štipendist pred začetkom novega šolskega oziroma študijskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije skupaj s prilogami),

- vsako leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo, razen v primerih iz prvega odstavka 87. člena ZŠtip-1,

- uspešno zaključiti izobraževalni program oziroma pridobiti višjo raven izobrazbe do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključnem letniku,

- v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel, obvestiti o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekočem šolskem ali študijskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje, kar med drugim vključuje tudi:

 • prekinitev ali zaključek izobraževanja,
 • sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove,
 • okoliščine, zaradi katerih štipendist po ZŠtip-1 ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev ali prejemanje štipendije, za dodatek za bivanje oziroma za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje, se sporoči v lastnoročno podpisanem dopisu, ki se mu priložijo tudi dokazila in se ga posreduje na naslov sklada ali po elektronski pošti na naslov: zoisi@sklad-kadri.si.

Novo številko osebnega računa (TRR), skupaj z osebnimi podatki, se sporoči v lastnoročno podpisanem dopisu, ki se ga na javni sklad pošlje preko klasične pošte, po predhodnem dogovoru pa tudi po elektronski pošti.

Erasmus izmenjava ne vpliva na višino Zoisove štipendije. V času izmenjave štipendist tudi ni upravičen do dodatka za bivanje, saj je njegova matična izobraževalna ustanova še vedno ista, kot je bila pred nastopom študijske izmenjave v tujini. Prav tako se Erasmus izmenjava ne upošteva kot izobraževanje v tujini.

Vlogo za dodelitev lahko vlagatelj vloži za obe vrsti štipendije – Zoisovo in državno štipendijo. NOVO! Od šolskega leta 2024/2025 se hkrati s Zoisovo štipendijo lahko prejema tudi državna štipendija. 

Poleg Zoisove štipendije lahko prejemate še naslednje štipendije po ZŠtip-1: državna štipendija, kadrovska štipendija, štipendija za deficitarne poklice in štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja.

Zoisova štipendija se lahko združujejo tudi z ostalimi štipendijami, ki niso podeljene na podlagi ZŠtip-1. Svetujemo vam, da v tem primeru združljivost preverite pri dodeljevalcu konkretne štipendije.

Lastnoročno podpisano izjavo o odpovedi pravici do Zoisove štipendije pošljite preko klasične pošte na naslov javnega sklada, pri čemer navedite, od kdaj se Zoisovi štipendiji odpovedujete (štipendiji se je možno odpovedati za tekoče šolsko oziroma študijsko leto). Na podlagi izjave o odpovedi se izda ustrezna odločba.

Do Zoisove štipendije so lahko upravičeni študenti prve ali druge stopnje. Za doktorski študij štipendije tako ni mogoče pridobiti.

Zoisova štipendija se ne more prvič dodeliti za dodatno študijsko leto.

V primeru nadaljnjega prejemanja pa se ob izpolnjevanju pogojev Zoisova štipendija lahko izplačuje tudi v času dodatnega študijskega leta na programih prve in druge stopnje do diplome.

Da. Delo preko študentskega servisa ne vpliva na pravico do Zoisove štipendije.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani