Štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in po svetu

Pogoji pridobitve in postopek odločanja


Pogoji za pridobitev:

Vlogo na javni razpis lahko vložijo Slovenci:

  • s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, 
  • so prvič vpisani na javno veljavni program za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju 1. ali 2. stopnje v Sloveniji pred dopolnjenim 27. letom, 
  • pred tem še niso imeli odobrene pravice do te štipendije.

Pogoje podrobneje opredeljuje ZŠtip-1, navedeni pa so tudi v vsakokratnem javnem razpisu.


Postopek odločanja o dodelitvi štipendije

Rok za vložitev vloge in vsa zahtevana dokazila za dodelitev štipendije so določeni z vsakokratnim javnim razpisom. Praviloma so poleg izpolnjene in podpisane prijavnice zahtevana tudi dokazila o doseženih ocenah, dokazila o slovenskem rodu, poreklu oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti oziroma druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev štipendije.

Vlagatelje, ki vložijo nepopolne vloge, sklad pozove k dopolnitvi. Ko je vloga popolna, sledi preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev.

Če vlagatelj izpolnjuje vse razpisne pogoje, se njegova vloga ovrednoti glede na razpisna merila, ki so opredeljena v vsakokratnem javnem razpisu in so določena v sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ta merila so zlasti povprečna ocena, aktivno sodelovanje v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije in ocena urada.


Izbira štipendistov glede na razpoložljiva sredstva

Glede na razpoložljiva sredstva se za štipendiranje izberejo vlagatelji, ki dosegajo višje število točk. Izberejo se tako, da se od skupne vrednosti sredstev odštevajo potrebna sredstva za vsakega vlagatelja od najvišje uvrščenega dalje, do porabe razpoložljivih sredstev.

Uspešnim vlagateljem se izda odločba o dodelitvi štipendije od tekočega študijskega leta do zaključka izobraževalnega programa. Štipendist mora nato vsako leto najkasneje do konca tekočega študijskega leta vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije v naslednjem študijskem letu.

Vlagatelji, ki niso bili izbrani, prejmejo odločbo o zavrnitvi vloge.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani