Pogosta vprašanja in odgovori


Cilj dodeljevanja štipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tiste, za katere ni dovolj zanimanja, ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije in ima prebivališče v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 • bo v šolskem letu 2023/2024 v Republiki Sloveniji vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja;
 • bo v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, vpisan prvič;
 • ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;
 • hkrati ne prejema kadrovske štipendije;
 • v letnik, v katerega bo vpisan v šolskem letu 2023/2024, še ni bil predhodno vpisan;
 • bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Rok za vložitev vlog je določen kot zaprti rok za oddajo vlog.  Vlogo je možno oddati od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene. 

V primeru nepopolne vloge je vlagatelj pozvan k predložitvi manjkajočih dokazil. Šestdesetdnevni rok za odločanje o dodelitvi štipendije za deficitarne poklice začne teči z dnem, ko je popolna zadnja vloga med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.

Sklad vsem vlagateljem izda odločbo o izidu javnega razpisa.

Štipendije se nakazujejo na bančni račun štipendista, zato bo moral štipendist v primeru dodelitve štipendije odpreti svoj osebni račun. Štipendija se ne nakazuje na osebni račun staršev. Na vlogi navedite, da boste osebni račun sporočili oziroma odprli naknadno v primeru dodelitve štipendije.

Vlagatelj mora predložiti v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2023/2024 in fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2022/2023; če vlagatelj v šolskem letu 2022/2023 ne bo zaključil predhodnega izobraževanja, bo moral priložiti fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih.

Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1.

Višina mesečne štipendije za deficitarne poklice znaša 118,48 EUR in se usklajuje na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Štipendist je dolžan:

 • vsako šolsko leto uspešno zaključiti posamezni letnik, za katerega je prejemal štipendijo;
 • izpolnjevati pogoje iz 11., 12., 13., 31. in 31.a člen ZŠtip-1;
 • uspešno zaključiti izobraževalni program do 30. septembra naslednjega koledarskega leta po zaključenem letniku, za katerega je pridobila štipendijo, in skladu posredovati potrdilo o uspešno opravljenem zaključnem izpitu oziroma poklicni maturi;
 • pred spremembo izobraževalnega programa lahko pri dodeljevalcu štipendije preveri, ali je novi program ustrezen za nadaljnje prejemanje štipendije;
 • sklad v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel, obvestiti o vseh spremembah, ki se zgodijo v tekočem šolskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje, kar med drugim vključuje tudi:

         - prekinitev ali zaključek izobraževanja,

         - prejemanje kadrovske štipendije,

         - spremembo izobraževalnega programa,

         - nastale okoliščine iz prvega odstavka 87. člena ZŠtip-1 (starševstvo, opravičljivi  zdravstveni razlogi, izjemne družinske in socialne okoliščine, višja sila),

         - ostale okoliščine, zaradi katerih štipendist po ZŠtip-1 ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije.

Štipendist mora vse spremembe, ki lahko vplivajo na izplačevanje štipendije, sporočiti v roku 30 dni od nastale spremembe oz. odkar je izvedel za spremembo.

Če se štipendist prepiše na izobraževalni program, ki ni opredeljen kot deficitarni s tem javnim razpisom, mu pravica do štipendije za deficitarne poklice preneha.

Novo številko osebnega računa (TRR) skupaj z osebnimi podatki sporočite v lastnoročno podpisanem dopisu, ki ga na javni sklad pošljete preko klasične pošte.

Štipendije za deficitarne poklice se lahko dodelijo istočasno z vsemi štipendijami, ki so opredeljene v ZŠtip-1, razen s kadrovsko štipendijo.

Lastnoročno podpisano izjavo o odpovedi pravici do štipendije za deficitarne poklice pošljite preko klasične pošte na naslov javnega sklada, pri čemer navedite, od kdaj se  štipendiji odpovedujete. Na podlagi izjave o odpovedi se izda ustrezna odločba.

Štipendist je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če uspešno zaključi letnik, za katerega je prejemal štipendijo, in se vpisuje v višji letnik istega izobraževalnega programa ter izpolnjuje ostale pogoje po ZŠtip-1.

Sklad bo po uradni dolžnosti v začetku vsakega novega šolskega leta preveril izpolnjevanje vseh pogojev po ZŠtip-1 za nadaljnje prejemanje štipendije.

V primeru ponavljanja letnika ali če sklad ugotovi razloge, zaradi katerih štipendistu štipendijsko razmerje miruje, za čas mirovanja štipendist ni upravičen do štipendije.

Štipendija za deficitarne poklice je bila dodeljena za poklic, ki se zaključi z zaključnimi izpiti na 3-letni poklicni šoli. Za nadaljnje izobraževanje štipendija za deficitarne poklice ne pripada.


Preverite, ali imate na računalniku nameščeno zadnjo verzijo Adobe Reader - http://get.adobe.com/si/reader/. Svetujemo vam, da si to najprej naložite in nato poskusite ponovno odpreti, tako da torej najprej prenesete/shranite/naložite obrazec na računalnik in nato odprete z naloženim programom Adobe Reader. Pdf in zip format obrazca ter skeniran obrazec se nahajajo na naši spletni strani.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani