Pogoji za pridobitev


Vlagatelji lahko pridobijo Zoisovo štipendijo, če izpolnjujejo tako splošne   kot tudi posebne pogoje.   

Splošni pogoji:

 • državljanstvo, 
 • starost, 
 • status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 
 • ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini, 
 • status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti,
 • neupravičenost do štipendij, ki niso združljive s Zoisovo štipendijo.

1. Državljanstvo

Štipendijo lahko pridobi:

  • državljan RS ali njegov vzdrževani družinski član s prebivališčem v RS;
  • državljan RS s prebivališčem v RS, ki je pripadnik italijanske ali madžarske narodne skupnosti;
  • državljan države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali njegov vzdrževani družinski član s stalnim prebivališčem v RS;
  • delavec migrant, ki je državljan države članice EU, če je zaposlen ali samozaposlen v RS, ali njegov vzdrževani družinski član, ki prebiva v RS;
  • obmejni delavec, ki je državljan države članice EU in prebiva v drugi državi članici EU, če je zaposlen ali samozaposlen v RS, ali njegov vzdrževani družinski član za izobraževanje v RS;
  • državljan tretje države, ki je pridobil status rezidenta za daljši čas.

2. Starost

Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih lahko pridobijo Zoisovo štipendijo za izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, v katerega so bili prvič vpisani pred dopolnjenim 22. letom starosti.

Študenti lahko pridobijo Zoisovo štipendijo, če so bili pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije.

3. Status dijaka ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih

Oseba ima status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, če: 

 • je vpisana v javno veljavni  izobraževalni program na javno veljavni izobraževalni ustanovi in 
 • hkrati ni vpisana v evidenco brezposelnih oseb, ni v delovnem razmerju in ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, niti ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

Te pogoje mora oseba izpolnjevati celoten čas upravičenosti do Zoisove štipendije.

4. Ustrezna izobraževalna ustanova in izobraževalni program v Sloveniji ali v tujini

Ustrezen izobraževalni program je javno veljavni izobraževalni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino, v skladu s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje, ali javno veljavno listino ali diplomo v skladu s predpisi, ki urejajo višje oziroma visokošolsko izobraževanje. V primeru izobraževanja v tujini mora izobraževalni program te pogoje izpolnjevati v državi izobraževanja.

Ustrezna izobraževalna ustanova je šola ali druga vzgojno-izobraževalna organizacija, visokošolski zavod ali druga institucija, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot izobraževalno ustanovo in spada v njihov šolski sistem po posameznih vrstah izobraževanja. V primeru transnacionalnega izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj ozemlja države, v kateri ima sedež, mora imeti ta izobraževalna ustanova v državi izvajanja programa usklajen status z nacionalno zakonodajo na področju izobraževanja. 

5. Status glede opravljanja dela oziroma brezposelnosti

Vlagatelj od prvega dne šolskega oziroma študijskega leta, za katerega uveljavlja Zoisovo štipendijo, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini ne sme

 • biti v delovnem razmerju, 
 • opravljati samostojne registrirane dejavnosti, 
 • biti prijavljen v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, 
 • biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda. 

Te pogoje mora oseba izpolnjevati celoten čas upravičenosti do Zoisove štipendije.  

6. Druge nezdružljive štipendije

Vlagatelj ne sme prejemati katere od štipendij, ki ni združljiva z Zoisovo štipendijo, torej ne sme biti upravičen do:

 • državne štipendije,
 • štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • štipendije Ad futura za izobraževanje.

Pravici do posamezne štipendije se je mogoče tudi odpovedati. Zaradi posledic, ki pri tem nastanejo, vam svetujemo, da se prej temeljito pozanimate o postopku odpovedi štipendiji in tudi o posledicah takšne odpovedi. Dobra informiranost vam bo pomagala, da se boste lažje in pravilno odločili.  

Posebni pogoji: 

 • izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN
 • ustrezna povprečna ocena.

Tudi za šolsko/študijskem letu 2021/2022 je v uporabi interventni zakon: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).

80. člen tega interventnega zakona določa, da ne glede na drugi odstavek 24. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18), vlagatelj vloge za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem/ študijskem letu 2021/2022 uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. Ne glede na prejšnji odstavek vlagatelj vloge za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem/študijskem letu 2021/2022 lahko uveljavlja znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. Ukrepi iz tega člena veljajo do zaključka šolskega/študijskega leta 2021/2022.

1. Izjemni dosežki


Vlagatelj lahko za pridobitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja (za 1. letnik) uveljavlja izjemni dosežek iz dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja.

Za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v višjem letniku lahko vlagatelj uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na tisti ravni izobraževanja, za katero uveljavlja štipendijo, razen dosežkov, ki jih je dosegel v šolskem/študijskem letu 2019/2020. 

Vsak dosežek lahko vlagatelj uveljavlja le enkrat. Uveljavljati je možno individualni izjemni dosežek ali izjemni dosežek, dosežen v skupini z največ pet člani.

Izjemni dosežki in število točk so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

 

2. Šolski oziroma študijski uspeh


Dijaki 1. letnika neposredno ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo morajo izkazati povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse zaključene (končne) ocene 9. razreda OŠ.

Dijaki 2. in višjega letnika srednje šole morajo izkazati v predhodnem šolskem letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije povprečno oceno najmanj 4,10.

Za študente 1. letnika študija neposredno ob prehodu iz srednje šole na študij se zahteva povprečna ocena najmanj 4,10 v zadnjem letniku srednje šole ali dosežena zlata matura.

Za študente od 2. letnika dalje se zahteva povprečna ocena najmanj 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5 % v svoji generaciji.

Poleg izjemnih dosežkov, ki jih mora izkazati vsak vlagatelj, lahko študent z vlogo izkazuje enega ali oba ustrezna šolska oziroma študijska uspeha iz prejšnjega odstavka.

Na kratko o pridobitvi Zoisove štipendije


Ob prehodu iz OŠ v srednjo šolo

Ostali dijaki

Študenti 1. letnikov

Ostali študenti

Pogoji za pridobitev


splošni pogoji

+

izjemni dosežek

+

povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,70 (za dijaka v prvem letniku)splošni pogoji

+

izjemni dosežek

+

povprečna ocena v predhodnem šolskem letu najmanj 4,10 (za dijaka od drugega letnika dalje)splošni pogoji

+

izjemni dosežek

+

eno    izmed sledečega:

 • zlata matura
 • povprečna ocena v zaključnem razredu srednje šole najmanj 4,10splošni pogoji

+

izjemni dosežek

+

eno izmed sledečega:

 • povprečna ocena v predhodnem študijskem letu najmanj 8,50
 • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v generaciji


Tabela je informativne narave. Glede podrobnosti v zvezi z izpolnjevanjem posameznih pogojev je potrebno upoštevati posamezni javni razpis in veljavno zakonodajo.

ZAKONODAJA, ki se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje:


Izjemni dosežki se v šolskem/študijskem letu 2021/2022 uveljavljajo po:


Za šolsko/študijsko leto 2020/2021 pa je veljal:


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani