Za študij v tujini

Štipendija se dodeli za dodiplomski ali podiplomski študij  na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu.

Prijavitelj

Posameznik, ki odhaja na študij ali že študira v tujini.

Višina štipendije

Do 1.250 EUR mesečno za življenjske stroške in do 15.000 EUR letno za šolnino.

Trajanje štipendiranja

Za čas uradnega trajanja izobraževalnega programa.

Obveznosti

Končanje študija (pridobitev zadevne stopnje izobrazbe) in po koncu študija zaposlitev pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji za obdobje, enako obdobju prejemanja štipendije.  Podrobneje je obveznost zaposlitve urejena v Zakonu o štipendiranju in Pravilniku o dodeljevanju štipendije Ad futura.

Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo oziroma nadaljujejo v naslednjem koledarskem letu.


Pogosta vprašanja in odgovori:

Upoštevajo se ocene, ki vam jih je matična institucija, na katero ste bili v času Erasmus izmenjave vpisani, priznala in vpisala do vključno 31. 12. 2021.

Če opravljate študentsko delo v Sloveniji oziroma študentsko delo v tujini, ki je primerljivo s slovenskim, se to ne obravnava kot zaposlitev, ki bi bila neskladna s pogojem v točki 5.12. Vendar pa predlagamo, da v primeru dela v tujini predhodno preverite na skladu, ali gre za dovoljeno obliko dela ali ne.

Da, prijavite se lahko, če na prvi dan začetka študijskega leta, v katerem bi bili upravičeni do štipendije po tem razpisu, še niste dopolnili 28 let.

Ne. Pravica do štipendije se dodeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2022 dalje, do zaključka posameznega študijskega programa. Kot vlagatelj se morate vpisati in s študijem v tujini s tem letnikom tudi pričeti v koledarskem letu 2022.

Objavo lahko uveljavljate samo, če bo vpisana v sistemu Cobiss.si do roka za prijavo na razpis in bo ustrezno označena v skladu s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss.si.

Pri ocenjevanju se upoštevajo izključno ocene, dosežene najkasneje do 31. 12. 2021. 

Pri interdisciplinarnih programih se za točkovanje upošteva najprej tisto področje, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Upošteva se tudi namen študija in področje dela po zaključenem izobraževanju, za katerega program primarno izobražuje. Sklad lahko študij kandidata uvrsti v posamezno področje po prejemu pisnih informacij o študijskem programu (izpis z uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom izobraževalne ustanove, kopija uradne brošure ipd.), ki vključujejo informacije o poteku študija in predmetnik za vsa študijska leta z opisom obveznih in vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava izbrati za vsa leta študija. Šele na podlagi teh informacij lahko vsebinsko presodi, kam se študij uvršča.

Da, tudi v tem primeru je potrebno predložiti izpis ocen doseženih do 31. 12. 2021. Če v tem času niste prejeli nobene ocene, morate predložite potrdilo izobraževalne institucije, iz katerega bo to razvidno. Potrdilo mora biti izdano v letu 2022.

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse zaključne srednješolske ocene do vključno 31. 12. 2021, zaključenih letnikov srednje šole in maturitetnega ali podobnega zaključnega izpita, če ste ga do 31. 12. 2021 že opravili. Če se prijavljate za štipendijo za višji letnik študijskega programa in ste do 31. 12. 2021 že pridobili ocene na dodiplomskem ali enovitem magistrskem študiju, se vam bodo pri skupnem izračunu upoštevale tudi te ocene.

Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse številčne ocene pridobljene do 31. 12. 2021 na vseh dodiplomskih ali enovitih magistrskih študijih, na katere ste bili kadarkoli vpisani, vključno z oceno diplome, če jo imate.

Dodiplomski ali enoviti magistrski študij, ki ni razvrščen v kategorijo KLASIUS-P-16 pod točko A, ni predmet štipendiranja in tudi, če bi sredstva ostala, takega študija sklad ne more štipendirati, ker niso izpolnjeni razpisni pogoji.

Da. Predmet javnega razpisa pod točko B je štipendiranje podiplomskega študija v tujini. Štipendiranje podiplomskega študija ni omejeno glede na področje študija.

Sklad bo štipendijo za šolnino v celoti nakazal štipendistu po predložitvi računa za šolnino za posamezno študijsko leto, izdanega s strani izobraževalne institucije.

Rezultati bodo znani predvidoma pozno jeseni.

Lahko, razen državne in Zoisove štipendije, vendar se druga pridobljena sredstva odštevajo od Ad futura štipendije.

Delovne izkušnje izkazujete z v celoti izpolnjenim obrazcem Delovne izkušnje, iz katerega mora biti razvidno trajanje, vsebina in področje dela. Uveljavljate lahko le tiste delovne izkušnje, ki so pridobljene v letih 2019, 2020 in 2021, so vsebinsko povezane z izobraževanjem in so navedene na obrazcu Karierni načrt in objave. Tudi prostovoljno delo pri neki organizaciji lahko pomeni ustrezne delovne izkušnje, ni pa to nujno. Če ste delo pri istem delodajalcu opravljali v prekinjenih obdobjih, v opisu delovne izkušnje navedite vsa obdobja s točnimi datumi, v katerih ste to delo opravljali.

Štipendije za študij s področja umetnosti praviloma vsako leto podeljuje Ministrstvo za kulturo z razpisom, objavljenim na njihovi spletni strani. Za več informacij se obrnite na Ministrstvo za kulturo. Če se v tujini vpisujete na podiplomski študij, pa se lahko za štipendiranje študija s področja umetnosti prijavite tudi na Javni razpis Ad futura za študij v tujini.

Kot prijavljeni uporabnik v sistemu Cobiss.si v iskalniku poiščite objavo, ki jo želite uveljavljati. Kliknite na naslov objave in se premaknite na zavihek COMARC. Pod točko 001 je naveden tip objave (npr. t1.01-izvirni znanstveni članek).

Če boste uveljavljali točke po merilih 7.4. ali 7.5., morate objave, vodilne vloge in delovne izkušnje nujno navesti na obrazcu "Karierni načrt in objave" ali zanje predložiti dokazila do roka za prijavo. Morebitna manjkajoča dokazila za navedene objave lahko priložite po pozivu. Objave, vodilne vloge in delovne izkušnje, ki jih do poteka roka za prijavo ne boste navedli na obrazcu Karierni načrt in objave ali zanje ne boste predložili dokazil, ne bodo upoštevane. Kasnejše uveljavljanje točk po teh merilih ni možno.

Če je vaše povprečje ocen nižje od 8,0000 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.21, zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga pa bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2022, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

Če je vaše povprečje ocen nižje od 4,1000 ne izpolnjujete razpisnega pogoja iz točke 5.19., zato se izpolnjevanje ostalih pogojev ne bo preverjalo, vaša vloga pa bo zavrnjena. Ocene, dosežene v letu 2022, se ne bodo štele k izračunu povprečja.

Na spletni strani Enic-Naric centra v Sloveniji boste za določene države našli povezave na javne sezname akreditiranih institucij. Za države, ki se nahajajo na tem seznamu, je tako dovolj izpis iz spletne baze podatkov javno veljavnih izobraževalnih ustanov ter izobraževalnih programov. V bazi podatkov poiščete izobraževalno ustanovo in izobraževalni program.

V Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, v Združenih državah Amerike, V Švici in na Danskem je akreditacija samo institucionalna, kar pomeni, da so vsi izobraževalni programi, ki jih izvaja akreditirana izobraževalna ustanova, prav tako akreditirani. 

Če v državi, v katero odhajate, ne obstaja ustrezna spletna baza podatkov, morate predložiti uradno potrdilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa, ki mora biti izdano s strani ustanove, ki izdaja tako dokazilo v državi izobraževanja. To je lahko ministrstvo, pristojno za področje izobraževanja, informacijski center (Enic Naric) v državi izobraževanja oziroma druga ustrezna ustanova. Na spletni strani mreže Enic Naric lahko preko izbire ustrezne države (na desni strani) dobite podatke o ustanovi, ki je pristojna za posredovanje informacij o akreditacijah. Če države ni v Enic Naric mreži, se lahko obrnete na Enic Naric center v Sloveniji, kjer vam bodo svetovali, kje točno in kako lahko pridobite podatek o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa. Enic-Naric center v Sloveniji ne izdaja potrdil o javni veljavnosti tuje izobraževalne ustanove in tujega izobraževalnega programa.

Štipendijo lahko pridobite za isto stopnjo študija, na katerega ste bili v preteklosti že vpisani le v primeru, da tega študija niste zaključili in le za tisti letnik, v katerega še niste bili vpisani. Za nižjo stopnjo študija štipendije ne morete pridobiti.

Če do roka za prijavo še ne boste vedeli, na katero izobraževalno ustanovo ste sprejeti, oddajte izpolnjeno prijavnico, ki jo v delu, ki se nanaša na podatke o tuji izobraževalni ustanovi, pustite prazno. Pozvali vas bomo k dopolnitvi in vam določili nov rok, v katerem boste morali vlogo v celoti dopolniti. Če že sami veste, kdaj predvidoma boste lahko ustrezno dopolnili dokumentacijo je primerno, da nas na to ob oddaji vloge v prijavnem obrazcu pod razdelkom Opombe opozorite. Sklad izda samo en poziv k dopolnitvi vloge, kar pomeni, da boste morali po pozivu vlogo dopolniti z vsemi manjkajočimi dokazili in podatki.

Da, lahko se prijavite. Pomembno je, da do roka za prijavo, to je 15. 4. 2022, oddate vlogo in vsa dokazila, ki jih boste do takrat že lahko predložili. Po pregledu vloge vam bomo izdali poziv k dopolnitvi vloge, kjer bo določen nov rok, do katerega boste morali vlogo dopolniti z vsemi v pozivu navedenimi dokazili in informacijami. Če že sami veste, kdaj boste lahko ustrezno dopolnili dokumentacijo je primerno, da nas na to ob oddaji vloge v prijavnem obrazcu pod razdelkom Opombe opozorite. Bodite pozorni, da vlogo dopolnite z vsemi navedenimi dokazili v navedenem roku. Poziv k dopolnitvi vloge sklad izda samo enkrat.

Dokazila predložite v sodno overjenem prevodu v slovenski jezik samo v primeru, da vas bomo k temu pisno pozvali.

Če odhajate na študijski program, ki ga skupaj izvaja več izobraževalnih ustanov, nam morate predložiti dokazilo o javni veljavnosti za vsako od izobraževalnih ustanov, ki sodelujejo v tem skupnem študijskem programu in bodo navedene na vaši končni listini (diplomi).Novice

Za nami je prva delavnica za prijavo na razpis štipendij Ad futura za študij v tujini

V četrtek, 24. 3. 2022, je sklad izvedel prvo od treh spletnih informativnih delavnic za prijavo na javni razpis štipendij Ad futura. Rok za prijavo na razpis je namreč 15. 4. 2022....

Pomembno obvestilo štipendistom

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja....

Izdane odločbe za dodiplomski študij v tujini

Sklad je dne 28. 10. 2019 odločil o kandidatih, ki so na 271. javnem razpisu štipendij Ad futura za študij v tujini kandidirali pod točko A - pridobitev štipendije za dodiplomski ali enoviti magistrski študij v tujini....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani