Posamezniki / Novice / 30 Oct 2019

Dvajset let delovanja preživninskega sklada

Začetek delovanja preživninskega sklada, ki danes sodi pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, sega v oktober leta 1999.

Prva izplačila nadomestil preživnine pa so bila izplačana januarja 2000. Sklad zagotavlja nadomestila preživnin, hkrati pa izplačana nadomestila terja od preživninskih zavezancev. Tako je otrokom, ki preživnine ne prejemajo, z izplačevanjem nadomestila preživnine zagotovljena osnovna socialna varnost. Vsekakor pa gre za eno od področij sklada, kjer bi si želeli čim manj uporabnikov in čim več zavedanja, da je pravica slehernega otroka do preživljanja njegova temeljna pravica ter zagotavljanje te v praksi.

Preživninski sklad je pričel z delovanjem kot Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije ter odprl svoja vrata za uveljavljanje pravic otrok iz naslova nadomestila preživnine 18. oktobra 1999. Leta 2013 se je združil s Skladom Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, od 1. januarja 2017 pa deluje v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Velik uspeh delovanja preživninskega sklada je dejstvo, da se prav zaradi njegovega obstoja vedno več preživninskih zavezancev zaveda obveznosti plačevanja preživnine in začnejo preživnino za otroke plačevati redno. Od leta 2000 do vključno oktobra 2019 so bila izplačana nadomestila preživnine 12.640 otrokom v skupni vrednosti 56.664.864 EUR.


Zagotavljanje pravice otrok do nadomestila preživnine


Zavezanec je preživnino dolžan izplačevati na podlagi sodbe oziroma sklepa sodišča (do leta 2006 tudi na osnovi dogovora na pristojnem centru za socialno delo). Če kljub pravnomočno dosojeni ali določeni preživnini zavezanec le-te ne plačuje (če ta ni plačana zaporedoma tri mesece) ali jo plačuje neredno (če ta ni plačana zaporedoma tri mesece), je otrok, ki še ni dopolnil 18 let, lahko upravičen do nadomestila preživnine, ki ga izplačuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Izterjava neplačane preživnine prek sodišč je včasih lahko zelo dolgotrajna in za mnoge tudi predraga, zato je eno od pomembnejših poslanstev sklada, da z rednim mesečnim izplačevanjem nadomestil preživnine povečuje socialno varnost otrok.

In ker je primarna obveznost preživljanja otrok dolžnost staršev, skrbnikov oziroma preživninskega zavezanca, ta obveznost ostane tudi v primerih, ko začasno tekoče izplačevanje (v višini nadomestila preživnine) izvaja država oz. sklad. Izplačana sredstva (vsa nadomestila preživnin, skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) nato sklad od preživninskega zavezanca tudi terja. To dejstvo in ozaveščanje marsikaterega preživninskega zavezanca spodbudita k plačevanju preživnine.

Kdo je upravičen do nadomestila preživnine?

To pravico ima otrok:

 • ki mu je s pravnomočno sodbo oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje,
 • ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako odločeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
 • ki še ni star 18 let,
 • katerega izvršba je bila neuspešna oziroma postopek še ni končan, pa je od vložitve predloga za izvršbo preteklo že več kot 3 mesece, ki jo je vložil zakoniti zastopnik otroka.

Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine za otroka vloži njegov zakoniti zastopnik.

Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:

 • živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
 • je oddan v rejništvo,
 • je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.

Višina nadomestila preživnine se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin, odvisna pa je od otrokove starosti.

Ta od 1. 4. 2019 znaša:

 • za otroka do 6. leta starosti 76,07 EUR,
 • za otroka od 6. do 14. leta starosti 83,66 EUR,
 • za otroka nad 14. letom starosti 98,88 EUR.

Kadar je preživnina nižja od zgoraj navedenih zneskov, je višina nadomestila preživnine enaka znesku določene preživnine.

Poslanstvo preživninskega sklada

Temeljno poslanstvo preživninskega sklada je na eni strani zagotavljanje osnovne socialne varnosti otrok z uresničevanjem pravice do nadomestila preživnine, na drugi pa spodbujanje oziroma ohranjanje ter krepitev odgovornosti preživninskega zavezanca, ki ne živi z otrokom, da le-temu zagotovi pravico do preživljanja. Vse to pa prispeva k povečanju socialne varnosti otrok, ki živijo v enoroditeljskih družinah.

Dodatne informacije o nadomestilu preživnine so na voljo na

 • spletni strani www.srips-rs.si ali
 • brezplačni telefonski številki 080 14 14.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani