O razvoju kadrov

Sklad svoj namen uresničuje tudi z dodeljevanjem sredstev za vlaganja v človeške vire. Z izvajanjem programov skrbimo za razvoj kadrov že od šolanja pa vse do upokojitve. 

Razvoj kadrov in kompetenc posameznikov na trgu delovne sile je ena od ključnih nalog vsakega delodajalca, posameznika in širše družbe.

Če hoče podjetje imeti zaposlene, ki so se sposobni odzivati na spremembe, jim mora omogočiti ustrezen razvoj ter stalno obnavljanje in dopolnjevanje znanja, sposobnosti, spretnosti, motiviranosti, pripadnosti in navezanosti na organizacijo.

Spoznanje, da je človeški kapital pot do uspeha, je prispevalo, da je ravnanje s človeškimi viri pridobilo na pomenu, vplivu in vlogi ter predstavlja eno glavnih strateških dimenzij pri načrtovanju razvoja podjetja.

Pri tem je potrebno, da so programi in ukrepi za razvoj sposobnosti in vrednot zaposlenih povezani z organizacijskimi cilji, hkrati pa zasnovani tako, da poleg interesov podjetja zadovoljuje tudi razvojne želje in potrebe vsakega posameznika.

Sklad izvaja programe za:

 • krepitev ključnih kompetenc mladih in izboljšanje njihove praktične usposobljenosti,
 • lažji prehod iz izobraževanja v delo in
 • spodbujanje vlaganja v zaposlene v podjetjih. Učinki usposabljanj zaposlenih se pri delodajalcih kažejo kot:

 • višje zadovoljstvo zaposlenih,
 • povečanje prometa podjetja,
 • zmanjšanje števila reklamacij/pritožb,
 • zmanjšanje števila bolniških odsotnosti,
 • boljši medosebni odnosi med zaposlenimi,
 • večja motiviranost zaposlenih,
 • izboljšano vodenje zaposlenih – boljša  komunikacija od zgoraj navzdol,
 • boljša komunikacija med zaposlenimi,
 • optimizacija dela in delovnih procesov,
 • sveže ideje, inovativnost.

Spletni portal ISS

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS omogoča vlagateljem, ki so sklenili pogodbeno razmerje s skladom, da svoje pogodbene obveznosti glede poročanja opravijo po elektronski poti. V ta namen je na voljo spletni portal ISS. Dostop do portala dobijo ti vlagatelji na podlagi same pogodbe in so o tem obveščeni po elektronski pošti.

NAVODILA ZA PORTAL ISS

PROJEKTI 2021-2027


Projekti so v pripravi. Več informacij sledi. 


PROJEKTI 2014-2020


1. V obdobju 2014–2020 smo izvajali naslednje programe, sofinancirane iz evropske kohezijske politike:

V sodelovanju z  Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

V sodelovanju z  Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport


     2. Programi, financirani iz drugih virov 

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo smo izvajali naslednje programe:

 • Kompetenčni center za design management KCDM 2.0,
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji – KOCles 2.0.


PROJEKTI 2007–2013


V obdobju 2007–2013 smo z izvedenimi programi in s prispevkom več kot 80 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada vključili v izobraževanja in usposabljanja preko 120.000 ljudi:

 • 23.000 učencev,

 • 26.000 dijakov in višješolskih študentov,

 • 3.365 študentov pri izvajanju projektov,

 • 460 mladih pri prvi zaposlitvi,

 • 7.700 odraslih pri pridobivanju srednješolske izobrazbe ter

 • več kot 60.000 zaposlenih oseb pri krepitvi njihovih kompetenc.

Več informacij najdete tukaj


Programe sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani