Kje sem in kako naprej?


Za lažje razumevanje področja izobraževanja odraslih in kako so svojo situacijo reševali drugi posamezniki, svetujemo ogled video publikacije Svetovanje za znanje. Svetovalna podpora odraslim za izobraževanje in učenje je nastala v sklopu programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije.

Vsak posameznik se na svoji izobraževalni poti znajde v različnih situacijah. Da bi vam olajšali pot do boljše in višje izobrazbe, si lahko v nadaljevanju preberete različne situacije posameznikov, v kateri se morebiti prepoznate tudi sami. Pri vsaki situaciji smo vam pripravili nabor informacij, kjer lahko pridobite nadaljnje informacije   o izobraževanju in na koncu pot zaključite z dvigom izobrazbene ravni.

Sklad je zaradi porabe sredstev, Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis), zaključil predčasno in prijave za vračilo šolnin niso več mogoče. 

V tem trenutku tudi nimamo informacij o dodatnih sredstvih ali novem razpisu.

Svetujemo vam, da prijavite na e-novice na spletni strani sklada, kjer objavljamo tudi vse informacije v zvezi z razpisi. Na ta način boste sproti obveščeni o novih aktualnih razpisih.

Brezplačno učno pomoč lahko dobite v sklopu nacionalnega projekta Promocija, animacija in učna pomoč v izobraževanju odraslih, katerega cilj je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih. Kandidati morajo biti vpisani v formalne izobraževalne programe. Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene srednje poklicne, srednje strokovne, poklicno-tehniške ali splošne izobrazbe oziroma nimajo opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita. 


S promocijskimi aktivnostmi želijo izvajalci programa kandidate ozavestiti o pomenu izobraževanja tako za osebnostni razvoj posameznika kot za njihovo vključevanje v družbo. Predstaviti želijo izobraževalne ponudbe, jih informirati in obveščati o novostih. 


Animacijske aktivnosti so namenjene povezavi s partnerji v okolju in spodbujanju odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje, se prekvalificirajo oz. opravijo manjkajoče izpite.  


Učna pomoč je namenjena dodatni razlagi in utrjevanju učne snovi, seznanjanju kandidatov z učnimi strategijami in tehnikami učenja. 


Več na povezavi: www.atena-v.si (za Vzhodno kohezijsko regijo) in www.panup.si (za Zahodno kohezijsko regijo).

Posamezniki, ki želijo s pridobitvijo srednješolske izobrazbe izboljšati kakovost življenja ali pa so se odločili za spremembo poklicne poti in opravljanje katerega od programov poklicnega izobraževanja, imajo na voljo državne spodbude ter pomoč različnih centrov in svetovalnih središč. Z namenom, da bi odraslim pomagali do brezplačnih informacij, se je razvila ISIO mreža, ki danes združuje že 17 regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.  

 

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja: 


• pomoč pri odločanju za izobraževanje,
• pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

 

Zaposleni se lahko obrnejo tudi na Zastonj svetovanje – za novo znanje, kjer jim strokovni sodelavci pomagajo pri pregledu znanj, načrtovanju osebne in karierne poti ter planiranju prihodnjih korakov. Brezposelnim pa so na voljo različna usposabljanja ter neformalna in formalna izobraževanja, ki jih podpira Zavod za zaposlovanje RS. V sklopu evropskih projektov PanUP in Atena, se na regionalnem nivoju izvajajo različni animacijski in promocijski dogodki, ki spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje in opravijo izpite. Že vključenim udeležencem izobraževanja odraslih pa je na voljo tudi brezplačna učna pomoč.

Svetovalci v okviru projekta Zastonj svetovanje – za novo znanje nudijo brezplačno svetovanje zaposlenim. Pomagali vam bodo pri pregledu znanj, načrtovanju osebne in karierne poti ter pri načrtovanju prihodnjih korakov. Svetovali vam bodo pri odločitvi za izobraževanje, načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja in pri načrtovanju nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

Na spletni strani www.zaznanje.si, pod rubriko Kontakti, poiščite sebi najbližjega izvajalca oziroma svetovalca in ga pokličite.

Zavod za zaposlovanje brezposelnim nudi možnost različnega usposabljanja in (formalno in neformalnega) izobraževanja. Namen programa formalno izobraževanje je izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih za:

 • pridobitev osnovnošolske izobrazbe,
 • zaključne letnike srednjega poklicnega, strokovnega ali splošnega izobraževanja ter
 • priprave in opravljanje zaključnega izpita oziroma priprave in opravljanje poklicne ali splošne mature.


Programe izvajajo izobraževalne organizacije, ki so vpisane v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zavod nudi možnost povračila stroškov v obliki dodatka za prevoz in dodatka za izobraževanje. Zavod lahko izjemoma tudi krije stroške dokončanja izobraževanja in opravljanja glavnega izpita/mature. Za več informacij vprašajte svojega svetovalca zaposlitve na uradu za delo, kjer se prijavljeni kot brezposelni.  

Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije si lahko ogledate pregled ponudbe izobraževanj za odrasle, preberete koristne informacije o možnostih izobraževanja in učenja v različnih krajih ter si ogledate video-predstavitve posameznikov o pridobivanju spretnosti in zmožnosti odraslih. V kolikor želenih informacij ne najdete so na voljo kontaktni podatki za vprašanja.  

 

Več informacij in kontakte najdete na spletni strani pregled.acs.si.

Mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo in lahko, ob opravljeni razliki do poklicne mature, nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah. Mojstrski izpit lahko pridobi vsakdo, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

 • je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
 • je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit ali
 • je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo in ima vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Z mojstrskim izpitom se preverja: usposobljenost za samostojno vodenje obratovalnice, za mojstrsko opravljanje poklica in za praktično izobraževanje vajencev. Pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti je pogojena tudi s pridobljenim mojstrskim nazivom. 

 

Mojstrski izpit sestavljajo štirje deli:

 • praktični (praktično delo v stroki: mojstrsko, delovodsko oziroma poslovodsko delo ali storitev, delovni preizkusi in zagovor, zaključna izpitna naloga ali drugo), 
 • strokovno-teoretični (teoretično znanje iz posameznega strokovnega področja),
 • poslovodno-ekonomski (podjetje in poslovanje, osnove trženja, ekonomika in finance, pravni vidiki poslovanja, upravljanje in vodenje, varstvo okolja ...) in 
 • pedagoško-andragoški (izobraževalni sistem, osnove pedagogike in andragogike, didaktike in specialne didaktike).

Vsebina izpita oziroma znanje, ki se preverja in ocenjuje, načini opravljanja izpita (pisni, ustni, izdelek, storitev, delovni preizkusi), merila za ocenjevanje, minimalni pogoji za opravljanje izpita itd., so določeni v izpitnih katalogih. Priprava na mojstrski izpit ni obvezna. Izpit se opravlja pri pristojni zbornici. 

 

Za več informacij se lahko pokličete na telefonsko številko 01 583 05 74, pišete na e-poštni naslov suzana.kljun@ozs.si, ali jih poiščete na naslovu www.ozs.si.

Srednjo strokovno izobrazbo si je moč pridobiti tudi z opravljenim delovodskim ali poslovodskim izpitom. Ta izpita sta namenjena kandidatom, ki so končali ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja, z opravljenim izpitom pa si pridobijo delovodski ali poslovodski naziv. Z delovodskim oziroma poslovodskim izpitom se preverja usposobljenost za vodenje skupine, obrata, delovišča, delavnice, prodajalne, lokala itd. S tem izpitom se tudi preverja obvladovanje osnovnih zakonitosti, metod in tehnik za zagotavljanje storitev na strokovnem področju in usposobljenost za prenašanje znanja in izkušenj na sodelavce, nove delavce in vajence oziroma dijake.  

 

Delovodski ali poslovodski izpit sestavljajo štirje deli:

 • praktični (praktično delo v stroki: delovodsko oziroma poslovodsko delo ali storitev, delovni preizkusi in zagovor, zaključna izpitna naloga ali drugo), 
 • strokovno-teoretični (teoretično znanje iz posameznega strokovnega področja),
  - poslovodno-ekonomski (podjetje in poslovanje, osnove trženja, ekonomika in finance, pravni vidiki poslovanja, upravljanje in vodenje,
 • varstvo okolja ...) in 
 • pedagoško-andragoški (izobraževalni sistem, osnove pedagogike in andragogike, didaktike in specialne didaktike).

Vsebina izpita oziroma znanje, ki se preverja in ocenjuje, načini opravljanja izpita (pisni, ustni, izdelek, storitev, delovni preizkusi), merila za ocenjevanje, minimalni pogoji za opravljanje izpita itd., so določeni v izpitnih katalogih. Priprava na delovodski oziroma poslovodski izpit ni obvezna. Izpit se opravlja pri pristojni zbornici. 

 

Za več informacij se lahko pokličete na telefonsko številko 01/58-97-652, pišete na e-poštni naslov urska.kavcic-rihar[@]cpu.si, ali jih poiščite na naslovu: https://www.gzs.si

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani