Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD)

Evropska sredstva


Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v finančni perspektivi 2014–2020 potrdila dva programa v okviru »Povezave sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela«.

  • 14. 9. 2017 je potrdila program »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016–2017«, ki se je uspešno zaključil 30. 9. 2018. 

Skupna vrednost programa je znašala 8.371.448,96 EUR od tega je znašal:

•          prispevek Evropske unije 6.697.159,16 EUR (80 %), 

•          pripadajoča slovenska udeležba 1.674.289,80 EUR (20 %).


  • 23. 7. 2018 pa je potrdila program »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018–2022«, ki je v izvajanju do 30. 11. 2022.  

Skupna vrednost programa znaša 21.446.177,96 EUR od tega znašata:

•          prispevek Evropske unije 17.156.942,36 EUR (80 %),

•          pripadajoča slovenska udeležba 4.289.235,60 EUR (20 %).

Skupna vrednost obeh programov znaša 29.817.626,92 EUR.


Namen programa PUD 2016–2017 je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja, s programom PUD 2018–2022 pa tudi za zagotavljanje učnih mest za vajence.

Cilj programov je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki je bolj prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Programa se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvaja se v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija. 

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani