Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)

Evropska sredstva


Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 1. 6. 2018 potrdila program Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe« v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (SPIN). 

Namen programa je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore - v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj - bo osebam iz ciljne skupine omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Aktivnosti programa bodo usmerjene v preprečevanje njihovega prehoda v brezposelnost.

Cilji programa so:

  • pri osebah, ki so pred izgubo zaposlitve, prepoznati potrebe po dodatnih znanjih in kompetencah, z namenom povečanja njihove zaposljivosti; 
  • izboljšanje pogojev teh oseb za uspešen nastop na trgu dela;
  • boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;
  • ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela; 
  • varnejša fleksibilnost na trgu dela;
  • vključitev 3.200 oseb iz ciljne skupine, od tega 1.600 v KRVS in 1.600 v KRZS. 

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 4.000.000,00 EUR, od tega znašata: 

  • prispevek Evropske unije 3.200.000,00 EUR (80 %), 
  • pripadajoča slovenska udeležba 800.000,00 EUR (20 %).

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru prednostne osi 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile. Izvaja se v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani