Predstavitev kompetenčnih centrov

V obdobju 2019–2022  je podprtih  10 kompetenčnih centrov  za razvoj kadrov, ki skupaj pokrivajo vseh 10 področij Strategije pametne specializacije, S4.

V izbrane kompetenčne centre je skupaj vključenih 327 podjetij, od katerih je 187 mikro, malih ali srednjih podjetij. Odobreni kompetenčni centri za čas trajanja projekta načrtujejo kar 22.352 vključitev v usposabljanja, ki bodo z razvojem ključnih kompetenc okrepila konkurenčnost slovenskih podjetij v svetovnem gospodarstvu.

Podprti so bili naslednji kompetenčni centri:

  • KOC Energija - Pametna mesta in skupnosti (S4)

KOC je povezoval podjetja s področja proizvodnje, trženja, distribucije, upravljanja električne energije, obnovljivih virov energije, samooskrbe z električno energijo, soproizvodnje toplote in električne energije, hranilnikov elektrike (napredne baterije), načrtovanja in upravljanja inovativnih pametnih sistemov oskrbe z električno energijo in sistemov za optimiziranje energetske učinkovitosti. Partnerstvo, ki je vključevalo 17 mikro, malih in srednjih podjetij, 14 velikih podjetij, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta izvedlo 2.500 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bil Izobraževalni center energetskega sistema iz Ljubljane.

Več informacij: http://energijakoc.si/

  • KOC Inovatis - Pametne zgradbe in dom z lesno verigo (S4)

Partnerstvo se je umeščalo na področje Pametnih zgradb in domov z lesno verigo in je združevalo partnerje, ki so razvijali in izdelovali: modularno zasnovane in bivanjsko ugodne skoraj ničenergetske stavbe za bivanje in delo, napredne betonske konstrukcijske elemente in sisteme, učinkovite multifunkcijske toplotno izolacijske fasadne sisteme; energetsko učinkovite toplotne črpalke in regulatorje; sisteme aktivnega upravljanja z energijo v stavbah, skozi ves postopek od projektiranja do upravljanja stavb uporabljajo tehnologijo BIM; les sekajo, predelujejo, gradijo napredne, energetsko učinkovite lesene objekte in stavbno pohištvo z vgrajeno senzoriko. Partnerstvo, ki je vključevalo 23 mikro, malih in srednjih podjetij, 5 velikih podjetij, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta izvedlo 2.000 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bilo podjetje Kronoterm, d. o. o., iz Gomilskega.

Več informacij: http://koc-inovatis.si/

  • KOC Krožno gospodarstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (S4)

Partnerstvo se je umeščalo na ključno področje S4 Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, interdisciplinarno se je navezovalo tudi na ključna področja S4 v okviru SRIP-ov: Krožno gospodarstvo, Zdravje, Trajnostna predelava hrane, MATPRO, Horizontalna mreža IKT podpore. KOC - KROŽNO GOSPODARSTVO je pokrivalo vsa ključna področja SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo: trajnostna energija, biomasa in alternativne surovine, sekundarne surovine, funkcionalni materiali, procesi in tehnologije, krožni poslovni modeli v povezavi z IKT horizontalno mrežo. Partnerstvo, ki je vključuvalo 16 mikro, malih in srednjih podjetij, 12 velikih podjetij, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta izvedlo 3.050 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine iz Novega Mesta.

Več informacij:  https://koc-krozno-gospodarstvo.si/

  • KOC Hrana 2 - Trajnostna pridelava hrane (S4)

KOC Hrana 2 je bilo tesno povezano z delovanjem SRIP HRANA. To je omogočalo partnerskim podjetjem direktno povezavo z aktivnostmi na 5 fokusnih področjih SRIP Hrana. Podjetja in celotne verige vrednosti so želili vzpodbuditi vzpostavitev novega poslovnega modela osredotočenega na inovacije, raziskave in razvoj, optimizacijo procesov in digitalizacijo. Partnerstvo je vključilo 20 mikro, malih in srednjih podjetij, 17 velikih podjetij in so se zavezali da bodo za čas trajanja projekta izvedli 2.100 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bila Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij iz Ljubljane.

Več informacij: https://kochrana.gzs.si/

  • KOC Turizem II - Trajnostni turizem (S4)

Partnerstvo je naslavljalo vsa ključna področja in tehnologije na področju trajnostnega turizma ter skupne izzive partnerjev na kadrovskem področju. Osnovni cilj projekta je krepitev znanja in kompetenc za dvig kakovosti storitev na področju trajnostnega turizma. Partnerstvo, ki je vključevalo18 mikro, malih in srednjih podjetij, 7 velikih podjetij, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta izvedlo 1.908 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bilo podjetje Sava Turizem, d. d., iz Ljubljane.

Več informacij: http://www.kocturizem.eu/

  • KOC TOP - Tovarne prihodnosti (S4)

Partnerstvo sodi na S4 področje Tovarn prihodnosti, večina vključenih podjetij je sodelovalo s SRIP TOP, program KOC-TOP pa je temeljilo na akcijskem načrtu SRIP TOP, ki je povezovalo podjetja z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami za večjo konkurenčnost ter močnejše nastopanje na mednarodnih trgih. Kot skupni izziv so videli razvoj kompetenc zaposlenih, ki se nanašajo na rešitve industrije 4.0, predvsem digitalizacijo, avtomatizacijo, robotiko, vitko proizvodnjo in umetno inteligenco. Partnerstvo, ki je vključevalo 24 mikro, malih in srednjih podjetij, 26 velikih podjetij, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta izvedlo 2.000 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bila Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana iz Ljubljane.

Več informacij: https://www.mps.si/sl/koc-top/

  • KOC AS - Zdravje-medicina (S4)

KOC se je umeščal v področje S4 Zdravje-medicina - aktivno in zdravo staranje, naravna zdravila in kozmetika ter odporne bakterije. Ključni izziv področja predstavlja ustrezna obravnava posameznikov, starejših od 80 let, ki v svetu predstavljajo najhitreje rastočo skupino prebivalstva. Povezali so se s SRIP-pametna mesta in skupnosti (e-medicina in e-zdravje za potrebe neodvisnega življenja starostnikov, nadzor, intervencija, socialna interakcija) in SRIP-trajnostna pridelava hrane, s poudarkom na pripravi prehrane, prilagojene za starostnike in posameznike z različnimi bolezenskimi stanji, ter SRIP-mobilnost, ki je povezan z oskrbo na domu. Partnerstvo, ki je vključevalo 16 mikro, malih in srednjih podjetij, 18 velikih podjetij, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta izvedlo 2.451 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bilo podjetje NETS, d. o. o., iz Kranja.

Več informacij: https://kocas.si/

  • KOC Logins - Mobilnost (S4)

Partnerstvo KOC-a za področje logistike se je umestilo na področje Mobilnosti SRIP ACS+. Osredotočili so se na področja napredne infrastrukture, naprednega transporta in logistike, vključno s poslovnimi modeli ter na področje vertikalne mobilnosti, transporta in logistike. S področja razvoja kadrov je partnerstvo kot izziv prepoznalo hitrost sprememb tehnologij, standardov in konceptov na področju razvoja programske in strojne opreme. Partnerstvo, ki je vključevalo 16 mikro, malih in srednjih podjetij, 15 velikih podjetij, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta izvedlo 2.428 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bilo podjetje B&B, d.o.o., iz Kranja.

Več informacij: http://www.logins.si/ 

  • KOC MAT 2.0 - Razvoj materialov kot končnih produktov (S4)

Partnerstvo se je primarno uvrščalo na področje uporabe S4 Razvoj materialov kot končnih produktov in se je oblikovalo pod okriljem SRIP-a MATPRO, katerega člani so partnerji projekta. Podjetja, vključena v partnerstvo, so v sklopu SRIP MATPRO sodelovala pri oblikovanju modela kompetenc ter tako prepoznala skupne izzive na kadrovskem področju. Le-ti so izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju uporabe, vzdrževanja in recikliranja primarnih materialov ter povečevanja deleža uporabe recikliranih materialov, izboljšanje razvoja novih materialov in izdelkov za konkuriranje na nišnih trgih, izboljšanja kompetenc s področja Industrije 4.0, uvedba digitalizacije, robotizacije in avtomatizacije procesov. Partnerstvo, ki je vključevalo 11 mikro, malih in srednjih podjetij, 22 velikih podjetij, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta izvedlo 2.000 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bilo podjetje Kadring, d.o.o., iz Slovenske Bistrice.

Več informacij:  http://www.kadring.si/projekti/468

  • KOC IKT - Horizontalno prednostno področje IKT (S4)

Projektno partnerstvo KOC IKT je delovalo na področju Horizontalnega prednostnega področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). V partnerstvo je povezovalo vodilna IKT podjetja, ki so razvijala nove tehnologije s široko uporabo. Osnovna dejavnost večine partnerjev je računalniško programiranje, svetovanje in druge, s tem povezane dejavnosti. Z usposabljanji so celovito pokrili vseh 6 področij Horizontalnega prednostnega področja IKT: Digitalna transformacija, Internet stvari (IoT), Storitve na internetu (IoS), Kibernetska varnost, Visokozmogljivo računalništvo in veliki podatki ter umetna inteligenca (HPC&BigData) in Tehnologije za izkoriščanje časovno-lokacijskih informacij (Gis-T). Izbira ključnih kompetenc je skladna z evropskim modelom e-Competence Framework (3.0) in kompetenčnima modeloma KOC-PMiS ter SRIP IKT Horizontalne mreže. Partnerstvo, ki je vključevalo 26 mikro, malih in srednjih podjetij, 4 velika podjetja, se je zavezalo, da bo v času trajanja projekta  izvedlo 1.915 vključitev v usposabljanja. Prijavitelj je bilo podjetje Cosylab, d. d., iz Ljubljane.

Več informacij: https://www.cosylab.com/reference/koc-ikt/

V obdobju 2017–2018 je bilo podprtih 17 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, kjer je bilo vključenih kar 250 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi. Več...

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru panoge na tem področju. V okviru kompetenčnih centrov so izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center.  


Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani